Monthly Archives:

October 2021

Happy Woman's Day!
Tản Mạn

Một nửa của thế giới mình

Dành cho những người mình mến thương Không cần phải nói đâu xa, mình cũng thuộc về giới tính của gần một nữa thế giới. Giới tính mà đi liền với đặc trưng là nhẹ nhàng, ít có sức…